Tüzüğümüz

 

SAMGİAD

SAMSUN GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ: Madde 1 : Derneğin adı SAMSUN GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’DİR. Derneğin kısa adı SAMGİAD’ dır. Derneğin merkezi SAMSUN’ dadır. Derneğimizin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN AMACI: Madde 2 : Derneğin amacı T.C. Anayasasının öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet göstererek bölgesel kalkınma yoluyla topyekün kalkınmayı, teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferlerini sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlamayı, yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmalarımıza uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı,ülke çapında bilgi ve ticari sinerji sağlayarak gelişim kanalları oluşturmayı, ülke menfaatleri ülkenin aynı paraleldeki mesleki kuruluş ve diğer örgütleri arasında dünya çapında dostluk ve iletişimler kurmak yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği olgusunu geliştirmeyi amaçlayan sanayi ve iş insanları olarak hizmet vermektir. DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI: Madde 3 : A- Ulusal Alanlardaki Faaliyetlerimiz A-1.Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel oluşumunu sağlamak üzere sanayici ve iş insanları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idari ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki sosyal ilişkilerini sağlamak. A-2.Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte sanayi ve iş insanlarının sektörel bazda organizasyonlarının örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak. A-3.Üyeleri olan sanayi ve iş insanlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek. 2 A-4.Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak, A-5.Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi ve gazete yayınlamak ve radyo, TV'de yayın yapmak. A-6.Dernek, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrı menkuller , menkul mallar edinme, personel istihdam etme, sahip olduğu varlıkları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinden kredi alma, leasing yolu ile mal edinme, kiraya verme işlemlerinde bulunabilir, her türlü menkul ve gayrı menkulleri kiralayabilir. A-7.T.C. Anayasası, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer yasaların imkan verdiği ve/veya imkan vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler ve federasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir, A-8.Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine, sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi-işveren işbirliğinin yurt kalkınmasında en verimli, en faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olmak. A-9.Yatırımları, toplum yararının gerektirdiği verimli alanlara yöneltecek ihracatı teşvik edecek, döviz sağlayacak daha verimli alanlara kaydırarak kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder sınai kalkınma ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar. A-10.Ülke ekonomisi ve Samsun için uygun görülen konularda proje yarışmaları düzenleyerek, derece alanlara nakdi veya ayni ödüller verebilir. A-11. Aynı amaç için kurulmuş diğer GİAD’larla (Genç İş İnsanları Dernekleri) veya SİAD’larla (Sanayici ve İş Adamları Dernekleri) işbirliğine girebilir veya bir araya gelen GİAD’lar, SİAD’lar ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Konsey, Vakıf ve ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir. Yukarıda belirtilen bu konularda her türlü katılım ve ayrılma kararını almakta Genel Kurul yetkilidir. A-12.Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler, piknik, sportif organizasyonlar, kokteyller vs. tertiplemek. B-Uluslararası Faaliyetlerimiz B-1.Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar. B-2.Ülkemizin diplomatik ve uluslararası paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, İslam Kalkınma Örgütü üyeleri ve diğer dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında yer almak, mesleki hizmetleri koordine etmek, B-3.Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek. B-4.Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş insanlarımızın referans, bilgi, güven ve işbirliğini temin etmek. B-5.İş ve sınai gelişimini temin etmek için uluslararası işbirliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite ve diğer eğitim kuruluşları çerçevesinde genç girişimci üniversite öğrencileri çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanları sağlamak. B-6.Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek. Fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek. DERNEĞE ÜYELİK VE ÜYENİN HAKLARI Madde 4: Derneğin asil ve onur üyeliği vardır. a) ASİL ÜYELİK : Fiil ehliyetine sahip olan ve 23 yaşından gün almış, 49 yaşından gün almamış, iş dünyası içerisinden gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur. Derneğe üye olmak isteyen kişinin derneğe üye kabulünde iki dernek üyesinin tavsiyesi aranır. Üye Kabul Komisyonu, başvuruyu 15 gün içinde değerlendirir ve raporunu görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, aday üyenin başvurusunu görüşür ve kararını verir. Bu süre başvuru tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Üyeliğe kabul etmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu olmayıp, başvurusu kabul edilmeyen üyeye alınan karar, Dernek Genel Sekreterince elektronik ortamda tebliğ eder, istenilirse yazıyla da bildirilir. Dernek Genel Sekreteri, kabul edilen üyeyi, dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yaparak, üyeye elektronik ortamda(gsm,sms,e-mail v.b.) tebliğ eder, istenilirse de yazılı olarakta bilgi verilir. b) ONUR ÜYELİĞİ : İlim ve iş alemine mensup kişilerden uygun görülenlere, yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir.Onur üyeleri, Dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak Genel Kurulda oy kullanamazlar .Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil,ırk, renk,cinsiyet, din, milliyet ve mezhep,aile,zümre ve sınıf farkı yoktur.Üyeler,dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir.Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır. ÜYELİKTEN AYRILMA Madde 5: Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödeyerek varsa, dernek demirbaşlarını iade etmeleri gerekir.  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA Madde 6: Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir. a) Aidatını ilgili olduğu yılı takip eden yılın,Ocak ayının son gününe kadar ödemediği takdirde, yönetim kurulu tarafında yazılı bildirim olmaksızın derhal üyelikten çıkarılabilir. Geriye dönük birkaç yıla ait borcu olanların üyelikten derhal çıkarılması konusunda da yine yönetim kurulu yetkilidir.  b) Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler, c) Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar, d) Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler, e) (a) bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Yukarıda tanımlanan eylemleri gerçekleştiren üyenin durumunu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna bir yazıyla bildirir. Disiplin Kurulu,üyenin durumunu, üyeyi de görüşmeye davet ederek inceler.İnceleme sonucunda görüşünü yazılı olarak,Yönetim Kuruluna bildirir.Bu sure,üye hakkındaki yazının tebliğinden itibaren 15 günü geçemez. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı, Disiplin Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulu verir ve üyeye tebliğ eder. Üye bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. Bu takdirde, kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir Gerekirse savunması dinlenir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Üyelerin birikmiş aidatları ödemeleri zorunludur. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı Yönetim Kurulu alır. Birikmiş aidatları nedeniyle çıkarılan üyeye yönetim kurulunun yazılı olarak bildirimde bulunma zorunluluğu söz konusu olmayıp,ancak yönetim kurulu karar alarak dilerse e-tebligat,sms ve mail yoluyla tebliğ eder.Dernekten çıkan ve çıkarılanlar derneğe yaptığı yardım ve aidatları istemeyemezler. DERNEĞİN ORGANLARI Madde 7: Derneğin organları aşağıdaki gibidir. a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu d) Disiplin Kurulu şeklindedir. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde kendisine bağlı olacak şekilde alt komisyonlar kurabilir. GENEL KURUL Madde 8: Genel Kurul, derneğin en yetkili kuruludur. Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır: 1. Dernek organlarının seçilmesi, 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi, 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,şubeler açılmasına karar verilmesi,federasyona katılması halinde katılacağı federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi, 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 8. Derneğin fesih edilmesi, 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi. GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI Madde 9: Genel Kurul iki yılda bir , Kasım  ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.Toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile onur üyeleri toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz. Sadece dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler. TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ Madde 10: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır Genel Kurulda, yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. TOPLANTI YETER SAYISI Madde 11: Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa,ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asli üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. TOPLANTI USULÜ Madde 12: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.     GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ Madde 13: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. YÖNETİM KURULU Madde 14: Genel Kurul, Yönetim Kurulunu dernek asli üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçer. “Yönetim Kurulu,13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle, bir Başkan,bir başkan vekili,iki başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Saymanla, komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Derneği Başkan temsil eder.” Derneğin bir dönem başkanlık görevini yapmış kişinin bir dönem daha tekrar seçilme hakkı bulunmamaktadır.Önceki dönemlerde Yönetim kurulunda görev almış kişilerin tekrar yönetim Kuruluna seçilme hakları vardır. Başkan bazı konularda imza yetkisini Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az iki defa Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Oy çokluğu ile karar alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri başlıca şöyledir, 1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 2- Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek. 3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek. 4- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak, 5- Dernek tüzüğünün amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek,Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek yada üyelikten çıkarmak. 6- Gerek gördüğü konularda Yüksek Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek. 7- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. DENETLEME KURULU ve DİSİPLİN KURULU Madde 15: Denetleme Kurulu üç asli ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Disiplin Kurulu : Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dernek asli üyeleri arasından seçilecek üç asli ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul, Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün 6 nci maddesinde sayılan eylemleri bulunan üyelerin durumlarının incelenmesi için kendisinden istenen görüşü üyeyi de Kurula davet ederek inceler.Görüşünü raporla Yönetim Kuruluna sunar. Kararları tavsiye niteliğindedir. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ Madde 16: Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler, Dernek başkanı tarafından Samsun Valiliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenir.Bu belgelerin birer örnekleri, Dernek arşivinde ayrıca saklanır. TUTULACAK DEFTERLER Madde 17: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ Madde 18: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. DERNEĞİN GELİRLERİ Madde 19: Derneğin gelirleri şunlardır; 1. Giriş aidatı ve üye aidatı. Giriş aidatı ; derneğe üye olacaklardan ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere alınır. giriş aidatı 3.250,00 TL dir. Üye aidatı ; dernek üyelerinden yıllık 750,00 TL alınır ve eşit taksitler halinde üyelerden tahsil edilir. Yıl içerisinde gerekli olduğu hallerde Giriş aidatını ve üye aidatını artırıp,azaltmada yönetim kurulu yetkilidir. 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler, 3. Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler, 4. Bağışlar ve yardımlar 5. Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 6.Üyeler, her  genel kurulda günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan üyeliğe kabulde giriş aidatı ve aylık aidatı muntazaman öder. Aidatlar aylık taksitler şeklinde ödenir. Derneğe kabul edilen üye,kabul edildiği ay itibariyle,dernek aidatını muntazaman öder. 7. Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir. İşletme şekli konularında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir. 8. Derneğin asli ve yaş haddinden asli üyelikten onur üyeliğine geçmiş kişilerin çocukları asli üyeliğe kabul olur ise bir çocuğu ile sınırlı olmak üzere giriş aidatı alınmaz. 9. Dernek asli üyesinin vefatı durumunda üyenin 1. derece yakınından üyeliğe kabul edilmesi halinde bir yakını ile sınırlı olmak üzere giriş aidatı alınmaz. 10. Giriş aidatı ve Üye aidatları her yıl yönetim kurulunca belirlenir Genel Kurulca onaylanır. DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ Madde 20 : Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. BEYANNAME VERİLMESİ Madde 21: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Madde 22: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel kurul sonuç bildirimine; 1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.       Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Madde 23 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ Madde 24: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ Madde 25 : Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ Madde 26: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Samsun Genç İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.   Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. HÜKÜM EKSİKLİĞİ Madde 27 : Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. BU TÜZÜK 27 (YİRMİYEDİ) MADDEDEN İBARETTİR.

SAMSUN GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

ONUR ÖZTEKİN

  BAŞKAN VEKİLİ                  BAŞKAN YARDIMCISI                                BAŞKAN YARDIMCISI BUĞRA ÇOLAK                      MUSTAFA DEMİR                                        MUHAMMET KAYA              GENEL SEKRETER                          SAYMAN                                           ÜYE ABDULKADİR KÖSTEK                    AYTEKİN DEMİR                              BERK BARİBOĞLU   ÜYE                                                   ÜYE                                                   ÜYE BÜLENT CANTAŞ                             MUSTAFA KAR                                 SİNAN ALAÇAMLI   ÜYE                                                   ÜYE                                                   ÜYE TALAT GEVEZ                                  UĞUR BURAK ÖZATA                      YILDIRAY SANDIKÇI